PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta vietne https://www.sohocredit.lv/ pieder SIA “Soho Group”, vienotais reģistrācijas numurs: LV40003770114. SIA “Soho Group” privātuma politika tiek īstenota ar mērķi ievērot regulu (General Data Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018).

SIA “Soho Group” ir būtiski aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs pastāvīgi īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi datiem un lai nodrošinātu Jūsu datu drošību mūsu sistēmās.

SIA “Soho Group” ievēro to, lai Jūs vienmēr varat kontrolēt mums nodotos savus personas datus vietnē https://www.sohocredit.lv/

Jūsu personas dati, kurus apstrādājam, ir Jūsu mums nodotie dati, tostarp vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, ikmēneša ieņēmumu un izdevumu grafiks.

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums nepieciešamos produktus un pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Jūsu mums uzticētie personas dati ļauj Jūs identificēt un apkalpot, ņemot vērā Jūsu vēlmes, kā arī sniegtu individuāli pielāgotu atbalstu un konsultācijas.

Mēs varam nodot Jūsu datus tālākai apstrādei, lai sniegtu Jums pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, kā arī parādu piedziņas vajadzībām, ja rastos tāda vajadzība, un savu leģitīmo interešu aizsardzībai, kā arī citos tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Savus mums nodotos personas datus varat aplūkot savā lietotāja profilā. Lai pieteiktu prasību labot vai dzēst Jūsu personas datus, lūdzam par to paziņot mums, sūtot e-pasta ziņu uz adresi sohocredit@sohocredit.com. Jūsu lūgums tiks izskatīts atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Mēs ievērojam Jūsu tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi - kādi Jūsu personas dati ir SIA “Soho Group” rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abu pušu saistības ir izpildītas un to pieļauj normatīvie akti.

Jums ir tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas, kuriem Jūs pierakstījāties vietnē https://www.sohocredit.lv/, par to paziņot mums, sūtot e-pasta ziņu uz adresi sohocredit@sohocredit.com .

Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas SIA “Soho Group” sniegtās piekrišanas, lūdzam par to paziņot mums, sūtot e-pasta ziņu uz adresi sohocredit@sohocredit.com

SIA “Soho Group” glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtā vienošanās, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Soho Group” vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses , kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

© SIA Soho Group
Lāčplēša iela 87
Rīga, LV - 1011
Visas tiesības aizsargātas
Klientu apkalpošanas tālrunis: +371 66116000
E-pasts: sohocredit@sohocredit.com

Mājas lapā sohocredit.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiediet šeit, lai uzzinātu vairāk. Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. PIEKRĪTU x