Vispārīgie līguma noteikumi

Pušu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē jautājumus attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, 25.10.2016. Ministru kabineta Noteikumos Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, 21.10.2014. Ministru kabineta Noteikumos Nr.648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.


Aizdevuma līgums, kāds tas ir publicēts SIA „SOHO Group” mājas lapā www.sohocredit.lv uz Aizdevuma izsniegšanas brīdi, un kāds ir nosūtīts Aizņēmējam uz tā norādīto elektronisko adresi, stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.
 

1. Līgumā lietotie termini un skaidrojumi


1.1. Līgums – šis Aizdevuma līgums par patēriņa aizdevuma piešķiršanu, kurš tiek sagatavots un noslēgts Latvijas valsts valodā.

1.2. Aizdevējs– SIA „SOHO Group” (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģ.Nr. 40003770114), juridiskā adrese Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011.

1.3. Aizņēmējs – fiziska persona, kas atbilst Aizdevēja 3.1.punktā izvirzītajām prasībām un kas noslēdz Līgumu ar Aizdevēju.

1.4. Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē (bankā) atvērts norēķinu konts, kas norādīts Speciālajos noteikumos, no kura veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksa, un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam Aizdevumu.

1.5. Aizdevēja norēķinu konts – uz Aizdevēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts/i norēķinu konts/i, un kas ir norādīti Speciālajos noteikumos.

1.6. Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgā informācijas lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā.

1.7. Aizdevums – Aizdevēja naudas līdzekļi noteiktas summas apmērā, kurus Aizdevējs saskaņā ar Līguma noteikumiem aizdod Aizņēmējam uz noteiktu laiku, un kurus Aizņēmējam ir tiesības par atlīdzību lietot Aizņēmēja personīgajām vai saimnieciskajām vajadzībām. Piešķirtais Aizdevuma apmērs un Aizdevuma atmaksas datums ir norādīts Speciālajos noteikumos.

1.8. GPL - Gada procentu likme jeb Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Aizdevuma piešķiršanas komisiju un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, kas ir norādīti Speciālajos noteikumos. *Piemērs GPL aprēķinam – Aizdevuma summa:100,00 EUR; Aizdevuma komisija: 10,00 EUR; Reģistrācijas komisija: 0,01 EUR; Aizdevuma termiņš: 30 dienas. GPL aprēķina formula: ((((100+10+0,01)/100)^(365/30))-1)*100 = 219.2 procenti. Kopējā summa, kas būs jāmaksā Aizdevuma atmaksas datumā: 110,01 EUR.

1.9. Aizdevuma pieteikums – Mājas lapā no Lietotāja profila saskaņā ar Aizdevēja pieprasīto informāciju Aizņēmēja aizpildīta anketas pieteikuma forma, ar kuru Aizņēmējs izsaka savu gribu saņemt Aizdevumu no Aizdevēja saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.10. Parole – Unikāla ciparu un burtu kombinācija, ko Aizņēmējs reģistrācijas procesa laikā patstāvīgi ir izveidojis, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, Līgumā noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem, Aizņēmēja pienākums ir rūpēties un nodrošināt, lai Parole nekļūtu zināma Trešajai personai.

1.11. Reģistrācijas komisija - komisijas maksa vismaz 0,01 EUR (viens cents) apmērā, ko saskaņā ar Līguma 3.6.punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā

1.12. Aizdevuma komisija – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta Aizdevuma piešķiršanas komisijas maksa, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma piešķiršanu un izmantošanu, kas ir norādīta Speciālajos noteikumos. Aizdevuma komisija Aizņēmējam ir jāmaksā, ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) dienām.

1.13. Aizdevuma pagarināšanas komisija – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta un Mājas lapa norādīta Aizdevuma pagarināšanas komisija, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Aizdevuma līguma 6.2.punktu pagarinātu Aizdevuma termiņu no 1 (vienas) līdz 30 (trīsdesmit) Aizņēmēja izvēlētām un Aizdevēja apstiprinātām kalendāra dienām.

1.14. Procenti – atlīdzība par Aizdevuma lietošanu, ja Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem. Procenti tiek aprēķināti par katru Aizdevuma lietošanas dienu, piemērojot Speciālajos noteikto Procentu likmi. 

1.15. Aizdevuma atmaksas datums – Aizdevuma atmaksas pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jāveic pilnīga Aizdevuma atmaksa un citu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem noteikto maksājumu samaksa.

1.16. Aizdevuma un Procentu samaksas datums – Speciālajos noteikumos un Maksājumu grafikā norādītais datums, līdz kuram ir jāveic Maksājumu grafikā norādītās Aizdevuma daļas atmaksa un Procentu samaksa, ja Aizņēmējs saņēmis aizdevumu ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

1.17. Līguma darbības termiņš – Aizdevēja piedāvāts un Aizņēmēja apstiprināts termiņš, kurš iestājas Aizdevuma līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma atmaksas datumā vai termiņa pagarināšanas gadījumā vēl papildus par Aizņēmēja izvēlēto termiņa pagarinājuma dienu skaitu ilgāks laika periods ar katru termiņa pagarināšanas reizi no pagarinājuma spēkā stāšanās dienas.

1.18. Maksājumu grafiks - Aizdevēja sagatavots šī Līguma pielikums, ja Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Maksājumu grafikā ir norādīta saņemtā un neatmaksātā Aizdevuma un Procentu par Aizdevuma lietošanu maksājumu apmērs un samaksas termiņi.

1.19. Rēķins - Aizdevēja sagatavots rēķins Aizdevuma atmaksai, Aizdevuma komisijas samaksai un citu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem noteikto maksājumu samaksai.

1.20. Banka – Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai ārvalsts bankas filiāle, kurai ir izsniegta kompetentās valsts iestādes atļauja kredītiestādes darbībai vai citā dalībvalstī reģistrēta banka vai tās filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākusi finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā.

1.21. Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.sohocredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja profilu un apliecina savu piekrišanu šī Līguma noteikumiem, noslēdzot Aizdevuma līgumu.

1.22. Puses - Aizņēmējs un Aizdevējs, abi kopā.

1.23. Puse - Aizņēmējs vai Aizdevējs.

1.24. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008.gada 23.aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

1.25. Trešā persona – Jebkura persona, kura nav Līguma puse.
 

2. Līguma priekšmets


2.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevumu, bet Aizņēmējs saņem, lieto Aizdevumu un veic Aizdevuma atmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Aizdevums Aizņēmējam tiek izsniegts Aizņēmēja personīgajām un/vai saimnieciskajām vajadzībām.

2.2. Par Aizdevuma izmantošanu Aizņēmējs maksā Aizdevējam atlīdzību par Aizdevuma izmantošanu saskaņā ar Līguma 5.5.punkta noteikumiem.

2.3. Aizņēmējs līdz Aizdevuma atmaksas datumam (ieskaitot) veic Aizdevumu atmaksu Aizdevējam, veicot samaksu uz Aizdevēja norēķinu kontu, pamatojoties uz:

2.3.1. Aizdevēja piestādīto Rēķinu, ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) dienām;

2.3.2. Aizdevēja sagatavoto Maksājumu grafiku, kas ir šī Līguma pielikums, ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
 

3. Reģistrēšanās Aizdevuma saņemšanai


3.1. Aizdevumu var saņemt persona vecumā no 20 gadiem, kurai ir regulāri ienākumi, un kuras pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kurai ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā bankā.

3.2. Aizņēmējs, piesakoties Aizdevumam, reģistrējas Mājas lapā. Reģistrējoties Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas, Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti.

3.3. Vienlaicīgi ar reģistrācijas veikšanu Aizņēmējs aizpilda Mājas lapā Aizdevuma pieteikumu, aizpildot tajā visas norādītas ailes. Visām norādītajām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizņēmējs piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Aizdevuma pieteikumā norādītos datus par Aizņēmēju. Reģistrējoties, Aizņēmējam ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā sniegtie norādījumi.

3.4. Aizdevuma summu Aizņēmējs apstiprina, piesakoties Aizdevumam Mājas lapā Lietotāja kontā.

3.5. Apstiprinot Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju nosūtot paziņojumu īsziņas un e-pasta veidā. Gadījumā, ja Aizdevuma pieprasījums tiek noraidīts, Aizņēmējs par to tiek informēts minētā paziņojuma ietvaros.

3.6. Lai pabeigtu reģistrāciju un, ja Aizņēmējs piekrīt šī Līguma noteikumiem, un savu personas datu apstrādei saskaņā ar šī Līguma noteikumu 10.punktu, tad Aizņēmējs savas identifikācijas nolūkā no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka šī maksājuma mērķis ir: „Piekrītu SIA Soho Group aizdevuma līguma noteikumiem. Piekrītu savu personas datu apstrādei”. Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas komisijas samaksu, ar to piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas komisijas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju, kā arī Aizņēmējs piekrīt SIA SOHO GROUP aizdevuma līguma noteikumiem.

3.7. Pieprasot Aizdevumu otro vai turpmākās reizes, ja Aizdevuma pieteikumā norādītie dati kopš Aizdevuma pirmās reizes pieprasījuma netika mainīti, nosūta Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam Mājas lapā Lietotāja profilā.

3.8. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un pēc Reģistrācijas komisijas saņemšanas no Aizņēmēja, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Aizdevuma līgumu kopā ar Līguma pielikumiem, ja tādi ir, uz Aizņēmēja reģistrējoties uzrādīto e-pasta adresi.

3.9. Iesniedzot Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības vai nav kavētu maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju.

3.10. Aizdevējs patur tiesības atteikt Aizdevuma piešķiršanu pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas, nepaskaidrojot Aizņēmējam atteikuma iemeslus, un šajā gadījumā Reģistrācijas komisija Aizņēmējam netiek atmaksāta.

3.11. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu (jebkāda informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam, piesakoties Aizdevēja pakalpojumiem vai kas Aizdevējam ir kļuvusi pieejama līgumsaistību nodibināšanas un to izpildes rezultātā) apstrādi.

3.12. Ja Aizdevuma pieteikumā jebkādi norādītie dati kopš Aizdevuma pirmās reizes pieprasījuma ir mainījušies, Aizņēmējam ir pienākums veikt Aizņēmēja datu aktualizāciju, veicot savu datu izmaiņas Lietotāja profilā.

3.13. Aizdevējs lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai tā atteikumu paziņo Aizņēmējam pēc tam, kad ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju, kas ir norādīta līguma 3.2., 3.3.,3.4. un 3.6. punktā un ir izvērtējis Aizņēmēja maksātspēju. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu izsniegt Aizņēmējam Aizdevumu, Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru īsziņu ar tekstu „Jums ir piešķirts kredīts. Nākamo 30 minušu laikā tiks veikta kredīta izsniegšana ar pārskaitījumu uz Jūsu norēķinu kontu.”
 

4. Līguma slēgšana


4.1. Līguma 3.2., 3.3. un 3.6. punktā noteiktajā veidā un kārtībā nosūtīts Aizdevuma pieprasījums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

4.2. Līgums stājas spēkā ar brīdī, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un Aizdevējs ir izsniedzis Aizņēmējam Aizdevumu.

4.3. Pieprasot Aizdevumu otro un turpmākās reizes Līguma 3.7. punktā noteiktajā veidā un kārtībā, Aizņēmējs autorizējas savā Lietotāja profilā Mājas lapā. Aizņēmēja autorizēšanās Lietotāja profilā Mājas lapā un Aizdevuma pieteikuma iesniegšana Aizdevējam apliecina Aizņēmēja gribu atkārtoti noslēgt Līgumu ar Aizdevēju.

4.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt Aizdevumu. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.
 

5. Aizdevuma apmērs, tā piešķiršana un atmaksa


5.1. Ja Aizdevuma pieteikums ir aizpildīts pareizi un ir iesniegts Aizdevējam Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieteikumi un Aizņēmēja maksātspēju, Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu, no kura Aizņēmējs ir veicis Reģistrācijas komisijas samaksu Aizdevējam.

5.2. Pēc Aizdevuma piešķiršanas Aizdevējs nekavējoties nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru īsziņu ar tekstu ar informāciju par piešķirto:

5.2.1 Aizdevuma summu;

5.2.2. Aizdevuma atmaksas datumu;

5.2.3. Atmaksājamo summu.

5.3. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu.

5.4. Aizdevējs vienlaicīgi izsniedz Aizņēmējam tikai vienu Aizdevumu. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu otro un turpmākās reizes tikai gadījumā, ja viņš ir veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus iepriekšējā Aizdevumu atmaksai pilnā apmērā un pienācīgā kārtā ir izpildījis citus Līgumā noteiktos pienākumus.

5.5. Par Aizdevuma izsniegšanu un lietošanu un/vai pagarināšanu, Aizņēmējs maksā Aizdevējam atlīdzību par Aizdevuma lietošanu:

5.5.1. Aizdevuma komisiju, ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) dienām;

5.5.2. Aizdevuma pagarināšanas komisiju, kura ir atkarīga no Aizdevuma apmēra un Aizdevuma termiņa, ja Aizņēmējs vēlas pagarināt Aizdevuma atmaksas termiņu, kas norādīts Speciālajos noteikumos, Rēķinā vai Maksājumu grafikā.

5.5.3. Procentus, ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

5.6. Aizdevuma Komisijas likme par Aizdevuma lietošanu atbilst Gada Procentu Likmei (GPL), kas tiek aprēķināta saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” un tā ir samaksājama vienlaicīgi ar Aizdevuma atmaksu.

5.7. Procentu likme par Aizdevuma lietošanu ir norādīta Līguma Speciālajos noteikumos un tā tiek aprēķināta par Aizdevuma faktisko izmantošanas laiku.

5.8. Aizņēmējam ir tiesības veikt pirms termiņa pilnīgu vai daļēju Aizdevuma atmaksu. Aizņēmējam, veicot pilnīgu vai daļēju Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, ir jāsamaksā Procenti vai Aizdevuma komisija, kas aprēķināti proporcionāli Aizdevuma faktiskajam lietošanas laikam.

5.9. Aizdevuma termiņu sāk skaitīt no Aizdevuma izsniegšanas dienas.

5.10. Aizņēmējs veic Aizdevuma un Aizdevuma komisijas un/vai Procentu atmaksu ar pārskaitījumu uz Aizdevēja izsniegtajā Rēķinā vai Maksājumu grafikā norādīto Aizdevēja norēķinu kontu. Aizņēmēja maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem tajā dienā, kad naudas summa ir ieskaitīta Aizdevēja norēķinu kontā.

5.11. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu vai Maksājumu grafiku šādā kārtībā:

5.11.1. ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) dienām, Rēķins tiek nosūtīts uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi 5 (piecas) dienas pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Ja Aizņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pēdējās dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Rēķins, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt Rēķinu, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis.

5.11.2. ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, Maksājumu grafiks kā Līguma pielikums tiek nosūtīts vienlaicīgi ar Līgumu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Aizdevuma izsniegšanas dienā.

5.12. Rēķina vai Maksājumu grafika nesaņemšana neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma Līgumā noteiktā kārtībā veikt Aizdevuma un Aizdevuma komisijas vai Procentu atmaksu noteiktā termiņā un apmērā. Ja jebkādu iemeslu dēļ Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu vai Maksājumu grafiku viņam jānoskaidro veicamo maksājumu apmērs un/vai jāsaņem Rēķins vai Maksājumu grafiks pie Aizdevēja.

5.13. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu un/vai Maksājumu grafiku sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Aizdevuma atmaksas datumā saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

5.14. Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta brīdī, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

5.15. Veicot Līguma 5.10.punktā minēto pārskaitījumu, maksājuma mērķī Aizņēmējs norāda Līguma numuru vai savu personas kodu. Gadījumā, ja saņemto naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu Aizdevuma un Aizdevuma komisijas vai Procentu atmaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības prasīt Līguma 8.5. punktā norādīto nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim.

5.16. Gadījumā, ja Aizņēmējs samaksā tikai daļu no sava parāda, tad vispirms tiek dzēsti vēl nenomaksātie procenti (lietošanas un nokavējuma), pēc tam tiek dzēsts pamatparāds un visbeidzot citi maksājumi, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.
 

6. Aizdevuma termiņa pagarināšana


6.1. Aizdevuma termiņu Aizņēmējam ir iespējas pagarināt.

6.2. Aizdevuma termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Pagarināšanas komisijas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja norēķinu kontu. Veicot Pagarināšanas komisijas samaksu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma uzdevumā Līguma numuru un ar burtiem uzrakstīt pagarinājums (piemērs : R.N. 308 pagarinājums). Pēc Pagarināšanas komisijas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu par Aizdevuma termiņa, kas norādīts Līguma Speciālajos noteikumos vai Maksājumu grafikā, pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu uz Aizņēmēja reģistrācijas brīdī norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu iemeslu, veikt Pagarināšanu. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevēja atteikumu Pagarināšanai, Aizdevējs saņemto Aizdevuma pagarināšanas komisijas maksu novirza Aizdevuma, Aizdevuma komisijas vai Procentu daļējai dzēšanai, kā arī nokavējuma procentu samaksai, ja tādi ir aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums Aizdevuma atmaksas datumā pilnībā atmaksāt atlikušo Aizdevumu un Aizdevuma komisiju vai Maksājumu grafikā norādīto maksājumu.

6.3. Veicot pagarinājuma maksas, Aizdevuma atmaksas termiņš tiek pagarināts:

6.3.1. ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) dienām Aizdevuma atmaksas termiņš tiek pagarināts no Aizdevuma pēdējā atmaksas datuma līdz Aizdevēja piedāvātā un Aizņēmēja apstiprināta pagarināšanas noteiktā datuma;

6.3.2. ja Aizdevums saņemts ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem Maksājumu grafikā noteiktais Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu samaksas datums tiek pārcelts attiecīgi par vienu kalendāro mēnesi uz priekšu.
 

7. Pušu tiesības un pienākumi


7.1. Aizņēmējs piešķirto Aizdevumu ir tiesīgs izmantot, nesaskaņojot to ar Aizdevēju.

7.2. Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevējam Aizdevuma komisiju vai Procentus un atmaksāt Aizdevumu Aizdevuma atmaksas datumā vai Maksājumu grafikā norādītajos termiņos atbilstoši Līguma noteikumiem.

7.3. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku risku.

7.4. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

7.5. Aizņēmējam ir tiesības Līguma darbības laikā, nosūtot Aizdevējam rakstveida pieprasījumu uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto e- pastu vai uz Aizdevēja juridisko adresi, pieprasīt Aizdevējam informāciju par Aizņēmēja veiktajiem maksājumiem un Aizdevēja norēķinu kontu.

7.6. Aizdevējam ir pienākums bez maksas, saņemot attiecīgu pieprasījumu, nosūtīt Aizņēmējam uz Aizdevuma pieteikumā Aizņēmēja norādīto e- pastu Līguma 7.5. punktā Aizņēmēja pieprasīto informāciju tabulas veidā, norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, katra maksājuma atšifrējumu, atspoguļojot Aizdevuma kopējas summas atmaksu un Aizdevuma komisiju vai Procentus.

7.7. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam sniegt rakstveida izziņu par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju, Aizdevējs par šādas izziņas sagatavošanu ir tiesīgs saņemt no Aizņēmēja atlīdzību EUR 7,00 (septiņi euro). Šajā Līguma punktā Aizņēmēja pieprasītā izziņa tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā, no atlīdzības saņemšanas Aizdevēja norēķinu kontā, un nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto adresi vai e-pasta adresi.

7.8. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumentu kopijas, kurām ir jābūt Aizņēmēja rīcībā rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs par dokumentu kopiju sagatavošanu un nosūtīšanu ir tiesīgs saņemt no Aizņēmēja atlīdzību EUR 7,00 (septiņi euro). Šajā Līguma punktā Aizņēmēja pieprasītās dokumentu kopijas tiek sagatavotas 3 (trīs) darba dienu laikā no atlīdzības saņemšanas Aizdevēja norēķinu kontā un nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto adresi vai e-pasta adresi.
 

8. Pušu atbildība


8.1. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kurus lieto Aizņēmējs, darbības traucējumu dēļ.

8.2. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju.

8.3. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja uz Aizņēmēja e-pastu nosūtīto Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un nozīmi.

8.4. Lai veicinātu Aizņēmēja saistību izpildi, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam paziņojumus un atgādinājumus uz Aizdevuma pieteikumā norādīto Aizņēmēja mobilā tālruņa numuru un elektronisko adresi. Aizdevējs nav atbildīgs, ja iepriekš minēto darbību rezultātā informācija par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju kļūst zināma trešajām personām.

8.5. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksu, papildus aizdevuma lietošanas procentiem, Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 36 procentu apmērā neatmaksātās aizdevuma pamatsumma gadā. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam visu parāda summu pilnā apmērā. Procentu pieaugums apstājās, kad tas ir sasniedzis Aizdevuma pamatsummas apmēru. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no saistību izpildes..

8.6. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksu, Aizdevējam ir tiesības uzsākt ārpustiesas parāda atgūšanu no Aizņēmēja vai vērsties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, vai nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Parāda piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs.

8.7. Ja, uzsākot parāda atgūšanu, Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis paziņojumu ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR apmērā par katru šādu vēstuli. Par Aizdevēja katras īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR.

8.8. Ja Aizņēmējs nav sasniedzams (nesaņem korespondenci tostarp 8.7.punktā minēto paziņojumu) Aizdevējam ir tiesības pārbaudīt aktuālo Aizņēmēja deklarēto dzīvesvietas adresi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajā datubāzē. Par Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas pārbaudi Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 5.00 EUR.
 

9. Līguma darbība


9.1. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa, ja ir iestājies jebkurš no šādiem apstākļiem:

9.1.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līgumā un Rēķinā vai Maksājumu grafikā noteikto Aizdevuma atmaksu un Aizdevuma komisijas vai Pagarināšanas komisijas maksas samaksu, ja atbilstoši spēkā esošajām patērētāju tiesību aizsardzības normām nav pieļaujams ilgāks maksājuma nokavējuma termiņš;

9.1.2. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma 3.12.punkta noteikumus;

9.1.3. pirms Līguma noslēgšanas vai Līguma darbības laikā Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu un maldinošu informāciju;

9.1.4. pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu prasījumi, kas var ietekmēt Aizņēmēja saistību izpildi pret Aizdevēju;

9.1.5. ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.

9.2. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar rakstisku paziņojumu, nosūtot to uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto e-pasta adresi un/vai dzīves vietas adresi. Līguma darbības termiņš izbeidzas Aizdevēja paziņojumā norādītājā dienā, bet ne vēlāk kā 7 (septītajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Aizņēmējam.

9.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma un Aizdevuma komisijas vai Procentu, vai Pagarināšanas komisijas atmaksas termiņu apmaksu vairāk par 5 (piecām) dienām, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam atgādinājumu parastā vai ierakstītā sūtījumā veidā uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto adresi. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR (septiņi euro) (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

9.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav pienācīgā kārtā izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņai parādu piedziņas organizācijām - SIA „Creditreform Latvija” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003255604), „Lindorf Oy” Latvijas filiāle (vienotais reģistrācijas Nr. 40003514990), "Konsultatīvā sabiedrība "CONVENTUS" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003428538) un SIA "Paus Konsults" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003352670), UAB "Gelvora" Latvijas filiāle (vienotais reģistrācijas Nr. 40103208983), kas ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi.

9.5. Aizdevējam ir tiesības cedēt no Līguma izrietošās tiesības jebkurai trešajai personai, šāda tiesību cesija ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram).

9.6. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi sohocredit@sohocredit.com vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi.

9.7. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējām ir pienākums norādīt šādas ziņas:

9.7.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

9.7.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

9.7.3. Dokumenta nosaukumu „iesniegums”;

9.7.4. Aizdevuma līguma numuru un aizdevuma izsniegšanas datumu;

9.7.5. Paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un termiņu, līdz kuram Aizņēmējs apņemas atmaksāt Aizdevumu;

9.7.6.Iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

9.7.7.Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

9.8. Gadījumā, ja Aizņēmējs 9.6.punktā noteiktajā gadījumā izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu Aizdevējam līdz Līguma izbeigšanas dienai, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma nosūtīšanas, veicot Aizdevuma atmaksu un Aizdevuma komisijas vai Procentu, kas aprēķināti par Aizdevuma faktisko izmantošanas laiku, samaksu uz Aizdevēja norēķinu kontu, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu.
 

10. Aizņēmēja datu apstrāde


10.1. Atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, sekmējot Aizņēmēja kredītvēstures veidošanu, un lai nodrošinātu Līguma izpildi un lai sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi tostarp nodot un saņemt Aizņēmēja personas datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, licencēta kredītinformācijas biroja u.c.). Aizņēmējs piekrīt savu personas datu apstrādei tostarp Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai trešajām personām par Aizņēmēja pienācīgi un nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.

10.2. Aizņēmēja datu apstrādei Aizdevējs izmanto personas datu apstrādes sistēmu, turpmāk tekstā – „Sistēma". Sistēmas pārzinis ir Aizdevējs, un tās darbības un datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Aizņēmējs piekrīt un neiebilst, ka Aizdevējs izvieto informāciju par Aizņēmēju un Aizņēmēja parādu Aizdevējam, kas izriet no Līguma, jebkurās Aizdevēja vai trešo personu datu bāzēs kredītvēstures veidošanai. Aizdevējam ir tiesības citu Aizņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešajām personām par Aizņēmēju un viņa parādu.

10.3. Aizņēmējs piekrīt, ka atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumam, ziņas par Aizņēmēja saistībām, kas izriet no Līguma, var tikt ievietotas licencētu kredītinformācijas biroju uzturētājās datubāzēs, norādot visu likumā noteikto informāciju.


11. Konfidencialitāte


11.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

11.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tostarp Aizņēmēja vārds, uzvārds un Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

11.3. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešajai personai pēc savas izvēles.

11.4. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.
 

12. Nobeiguma noteikumi


12.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.

12.2. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.

12.3. Aizdevēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55.

12.4. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.5. Noslēgtais līgums tiek uzglabāts Aizdevēja datu bāzē 5 (piecus) gadus pēc pilnīgas no Līguma izrietošo saistību izpildes, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

12.6. Aizņēmējs piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona numuru un uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas par to informējot Aizdevēju savā profilā.

12.7. Aizņēmējs piekrīt piedalīties Aizņēmēja rīkotajās loterijās un piekrīt savu personas datu apstrādei Preču un pakalpojumu loterijas likuma un citu normatīvo aktu prasību izpildei.
© SIA Soho Group
Lāčplēša iela 87
Rīga, LV - 1011
Visas tiesības aizsargātas
Klientu apkalpošanas tālrunis: +371 66116000
E-pasts: sohocredit@sohocredit.com

Mājas lapā sohocredit.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiediet šeit, lai uzzinātu vairāk. Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. PIEKRĪTU x